Greenkids användarvillkor | Greenkids

Greenkids användarvillkor

Vi vill att alla ska kunna handla tryggt och enkelt på Greenkids, därför förutsätter vi att du följer våra användarvillkor. Läs igenom villkoren och kontakta gärna oss på hej@greenkids.se om det är något du undrar över.

  • Våra villkor finns för din trygghet
  • Annonser som inte följer reglerna kommer inte att publiceras
  • Är du osäker på om din annons följer reglerna, fråga oss på hej@greenkids.se  

Allmänt
Dessa villkor ("Användarvillkoren") reglerar tillsammans med övriga villkor som finns på greenkids.se (”Webbplatsen”) din användning av Greenkids tjänster (”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av Greenkids AB med organisationsnummer 559298-6987. Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig därmed att följa dem till fullo. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant.

Dina personuppgifter
För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, exempelvis möjligheten att annonsera på Greenkids eller kontakta andra annonsörer, behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. I Greenkids integritetspolicy finns närmare information om vilken information vi samlar in, hur dina personuppgifter används och vilka valmöjligheter och rättigheter du har, exempelvis avseende möjligheterna om att få tillgång till dina personuppgifter. 

Förutsättningar för användande av Tjänsterna
För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara minst 18 år gammal eller ha ditt målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer som tidigare har brutit mot Användarvillkoren eller mot tidigare av Greenkids tillhandahållna villkor, regler och lagar. 

Annonsering på Greenkids
I reglerna (som du hittar längre ner) för annonsering på Greenkids finns regler för utformning och kategorisering av annonser. För att annonsera på Greenkids måste du följa reglerna för annonsering.

Greenkids förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.

Användargenererat innehåll
Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som t.ex. bilder och annonstexter ("Användargenererat innehåll").

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (oavsett om det avser exempelvis en bild och/eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren.

Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som eventuellt kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Greenkids även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen ger du Greenkids en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten och att vidare upplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Greenkids får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Greenkids rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Greenkids för Greenkids användning av det Användargenererade innehållet.

Immateriella rättigheter
Greenkids innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och övrigt material och den information som görs tillgänglig för dig genom ditt användande av Tjänsterna. Samma sak gäller för den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Verkan material och information får användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material Greenkids exklusiva egendom.

Som användare har du inte tillåtelse att kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Greenkids.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering eller liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbplatsen är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från Greenkids.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Marknadsföring
All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. 

Det är förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta.

Ansvarsbegränsning
Greenkids har inte möjlighet att garantera kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av olika faktorer utanför Greenkids kontroll och Greenkids ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Greenkids kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats där användarna tillåts att annonsera, sälja och köpa varor. Greenkids medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, oavsett om det är vid köp eller försäljning, är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. Greenkids ansvarar inte för den utannonserade varan.

Greenkids ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användandet av Tjänsterna som en direkt följd av vårdslöshet från Greenkids sida. Greenkids ansvarar därmed inte för några indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data eller andra följdskador. Vid tekniska fel som påverkar annonseringen ersätts högst annonskostnaden.

Greenkids ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning
Du som användare åtar dig att hålla Greenkids skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt
När du köper tjänster via Internet har du normalt 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Greenkids måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom Greenkids tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Greenkids tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering, exempelvis vid ändring eller förnyelse av annons. Dessa tjänster anses fullgjorda så snart annonsen ändrats eller förnyats.

Förändringar i Tjänsterna
Greenkids kan när som helst och utan vidare information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Greenkids rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske först efter att du har fått information om detta, exempelvis genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Ändringar i Användarvillkoren
Greenkids kan komma att ändra dessa Användarvillkor under tiden du använder Tjänsterna. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

Tillämplig lag och tvistelösning
Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.
Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se

Regler vid annonsering
Greenkids gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Greenkids är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa Användarvillkor.

Publiceringstid
Greenkids tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Webbplatsen. Därefter ansvarar du själv som användare för att plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, exempelvis när du har sålt det som du har annonserat. Eftersom Greenkids vill minimera antalet inaktuella annonser på Webbplatsen tas en annons bort av Greenkids efter två månader från publiceringsdagen.

Granskning och kontroll 
Greenkids förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka en annons på grund av att den bryter mot Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, eller annan rättslig reglering. 

Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av Greenkids.

Greenkids chattjänst
I Greenkids chattjänst kan du som har ett användarkonto på Greenkids skicka och ta emot meddelanden. Meddelanden som du skickat till eller tagit emot från andra användare finns på så vis samlade i ditt användarkonto. Observera att du behöver ha ett användarkonto på Greenkids för att kunna skicka meddelanden och läsa meddelanden som skickats till dig av andra användare.

När du använder chattjänsten visas ditt användarnamn för den du skickar meddelanden till eller tar emot meddelanden från.

God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklar förutsättning för en bra affärsmiljö och goda interaktioner. Därför är det inte tillåtet att:

- Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon.
- Använda Greenkids chattjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling.
- I övrigt missbruka Greenkids chattjänst, exempelvis genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.

Greenkids kan filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. Greenkids kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot våra Användarvillkor eller mot gällande lagar och regler. Greenkids förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för chattjänsten.

Återbetalning 
Om en annons nekas publicering får du återbetalning av erlagda avgifter. Missbruk, manipulering eller användande av Tjänsterna i strid mot Greenkids regler ger inte rätt till återbetalning eller kompensation. 

Språk
Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts. 

Beskrivning
Annonsrubriken skall lämpligen beskriva varan och inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Beskrivning av varan sker i annonstexten och det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser eftersom dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Greenkids egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte heller tillåtet att använda sökord i annonstexten som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke.

Ändring av vara i annons
Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara i samband med ändring eller förnyelse av annonsen.

Kategorisering
Annonsen ska läggas i den kategori som är lämpligast för din vara. Det är inte tillåtet att blanda varor i samma annons när varorna inte tillhör samma kategori. I det fallet skall varorna delas upp i flera annonser. 

Piratkopior och förfalskninga
Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av exempelvis märkesprodukter. När du säljer märkesprodukter är det därför viktigt att du intygar att varan är original.

Olagliga varor
Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte under några omständigheter annonseras på Greenkids. Några förbjudna exempel är alkohol, narkotika, tobak, vapen och läkemedel m.fl. 

Stötande och kränkande innehåll
Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer kommer inte att godkänns. Bilder av kränkande karaktär tillåts inte.

Bilder 
Bilder ska vara relevanta för varan du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan upplevas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser. Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Logotyper
Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder. 

Deklaration av försäljning
Inkomster från enstaka försäljningar behöver du inte ta upp i inkomstdeklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr per år. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett belopp. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket.

Kontaktuppgifter
Postadress: Greenkids AB, Ågatan 28, 374 38 Karlshamn