Integritetspolicy | Greenkids

Integritetspolicy

Allmänt

Greenkids AB 559298-6987, respekterar och värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), EU 2016/679, och tillämpliga nationella lagar.
I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du använder vår webbplats, registrerar konto via vår webbplats, betalar för en annons, eller när du på annat sätt är i kontakt med oss. I den här policyn hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hantering av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.

Personuppgifter och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på detta är namn, personnummer, IP-adress och köphistorik.
Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. GDPR gäller oavsett om behandlingen är digital eller på papper.

Hur vi samlar in personuppgifter

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför en betalning via vår hemsida, registrerar dig som medlem på vår hemsida, kontaktar oss eller på annat sätt använder någon av våra tjänster där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vi behandlar dina personuppgifter, i syfte att hantera dina köp och kundtjänstärenden och för följande ändamål:

För att kunna administrera ”mitt konto” och medlemskap
Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
1. Ge behörighet att logga in
2. Säkerställa identitet
3. Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
4. Möjligheten för dig att spara favoriter och liknande underlättande funktioner
5. Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar)
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefon, e-postadress)
• Användarnamn och lösenord
• Inställningar avseende profil och personliga val
Laglig grund:
Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att skapa och administrera medlemssidor i enlighet med medlemsvillkoren och därigenom för att fullgöra vårt avtal med dig.
Lagringstid:
Tills att du avslutar ditt konto.

För att kunna hantera kundtjänstärenden
Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
1. Kommunikation och besvarande av frågor till kundtjänst via telefon, e-post eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)
2. Identifiering
3. Utredning av klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support)
4. Betalningsinformation vid upplagd annons
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefon, e-postadress)
• Användaruppgifter för ”mitt konto” (endast registrerade kunder)
• Korrespondens
• Uppgift eventuellt fel eller klagomål
Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundtjänstärenden.
Lagringstid:
Uppgifter behandlas till dess att ärendet har avslutats och för en tid om 12 månader framåt i syfte att kunna ge bättre kundservice vid eventuellt förnyat ärende.

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event
Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
1. Kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)
2. Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling som arrangeras av företaget
3. Identifiera deltagaren 
4. Utse vinnare och förmedla vinster
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefon, e-postadress)
• Uppgifter lämnade i utvärderingar av event
• Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och event.
Lagringstid:
Från insamlandet och för en tid om 36 månader framåt.

För att kunna marknadsföra vårt varumärke och tjänster
Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
1. Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive eventuella erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder
2. Skicka information om varumärket och viktig information för medlemmar. 
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefon, e-postadress)
• Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
Laglig grund:
Fullgörande av avtal för kunder med ”mitt konto”. Intresseavvägning för mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplatser.
Lagringstid:
För fullgörande av avtal: Tills att du avslutar ditt konto. För intresseavvägning: Från insamlandet och för en tid om 36 månader framåt.

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget
Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
1. Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser
2. Förhindra phishing, skräppostutskick, trakasserier, försök till olovlig inloggning i ”mitt konto” eller andra åtgärder som är förbjudna enligt ett företags användarvillkor
3. Skydda och förbättra företagets IT-miljö mot angrepp och intrång
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
• Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
Laglig grund:
Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygg och utreda brott mot företaget.
Lagringstid:
Från insamlandet och för en tid om 36 månader framåt.

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet samt skydd av personuppgifter i IT-system
Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
1. Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut, Sådana förpliktelser kan t.ex. avse i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefon, e-postadress)
• Uppgift om köptidpunkt, köpställe
• Betalningshistorik vid upplagd annons
• Annonsinformation
• Användaruppgifter för ”mitt konto” (endast registrerade kunder)
• Korrespondens
Laglig grund:
Rättslig förpliktelse.
Lagringstid:
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Läs mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål under rubriken ”Vilka personuppgifter vi samlar in och varför”.

Med vem vi delar personuppgifter

För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan vi komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och utvalda tredje parter.
Vi kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden som hjälper oss med marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar, t.ex. speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.
På grund av lagkrav, t.ex. vid utredning av brott, eller med ditt godkännande kan dina uppgifter komma att delas med myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter.
I förekommande fall kan vi överföra dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vår verksamhet.
Vi kan även komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Till vem är vår webbplats och tjänster riktad

Vår webbplats och tjänster är riktade till personer över myndighetsålder. Vi samlar inte medvetet in information, inklusive personuppgifter, från barn eller andra personer som inte har laglig rätt att använda vår webbplats och tjänster. Om vi får veta att vi har fått in personuppgifter från ej myndiga personer raderar vi dem, om inte lagen kräver att vi sparar dem.

Hur vi skyddar personuppgifter

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Sociala medier

För närvarande kan du följa oss via olika sociala medier, bland annat Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

Cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på vår webbplats kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra kunder. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.
Fördjupad information om hur vi använder cookies finns på vår informationssida om cookies.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång av dina data
Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Är du registrerad kund har du själv möjlighet att logga in på ”mitt konto” och rätta felaktiga uppgifter, alternativt kontakta vår kundtjänst.

Rätt till radering av dina personuppgifter
Under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler, kan du begära radering av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Greenkids AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559298-6987 och har sitt säte i Karlshamn, Blekinge.
Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via vår kundtjänst på hej@greenkids.se

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige och övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter tillsynsmyndighet
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se